Tarptautinė veikla
Profesinis tobulėjimas Domeikavos gimnazijoje:
Erasmus KA1 projektas ,,Įtraukusis švietimas ugdymo(si) sėkmei”
(sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA101-077674)

Domeikavos gimnazija – demokratiška, atvira kaitai ir nuolat besimokanti bendrojo ugdymo mokykla. Gimnazijos strategijoje 2020-2024 metams pagrindinį dėmesį skiriame ugdymo kokybei, pozityviam ir ugdančiam asmeninės pažangos vertinimui, socialinių emocinių kompetencijų ugdymui, įtraukios mokyklos koncepcijos įgyvendinimui, tolerantiškos, kiekvieno mokinio poreikius tenkinančios, atviros ir bendradarbiaujančios šiuolaikinės gimnazijos aplinkos kūrimui. Pedagogo kompetencijos - vienas iš esminių gerą mokinių savijautą mokykloje, mokymosi motyvaciją ir pasiekimus lemiančių veiksnių. Siekdami užtikrinti aukštą profesinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, 2020 m. teikėme paraišką ir dalyvavome Erasmus KA1 bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo mobilumo projektų konkurse. Džiaugiamės, kad antrus metus iš eilės sulaukėme teigiamo įvertinimo ir projekto dotacijos. Šio projekto mokymų turinys pasirinktas atsižvelgiant į valstybės ir gimnazijos strateginius ir veiklos prioritetus. Projekto veiklos apima kvalifikacijos tobulinimo kursus gimnazijos vadovams, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams. 16 gimnazijos pedagoginių darbuotojų profesines kompetencijas stiprins šiaurės, vidurio ir pietų Europos šalyse, kuriose teoriškai ir praktiškai gilinsis į projekte iškeltų problemų sprendimams reikalingas temas. Susipažinę, kaip įtraukiojo ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymo strategijos veikia švietimo procesus Suomijoje, Austrijoje, Italijoje ir Graikijoje, kursime ir puoselėsime gerosios mokyklos modelį savo institucijoje. Iš mokymosi veiklų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudesniam ir efektyvesniam gimnazijos komandos bendradarbiavimui.
Ada Micpovilienė
Domeikavos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kauno rajono Domeikavos gimnazijos komanda dalyvauja Erasmus+ KA1 projekte „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ drauge su kitomis rajono gimnazijomis.

Projekto tikslas – skleisti pozityviosios pedagogikos idėjas, kurios būtų naudingos visai Kauno rajono pedagoginei bendruomenei, atneštų pozityvių pokyčių į kuo daugiau mokyklų. Spalio 13 – 19 d. Ispanijoje, Esmovia mokymų centre Valensijoje, vykusiuose mokymuose „Positive education: Happy school“ dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Morkūnienė. Dalyviai supažindino su Martino Seligmano pozityviosios psichologijos teorijos aspektais, išbandė praktinius pozityvaus ugdymo metodus, Gruodžio 2-7 dienomis Austrijoje, Karintijos žemėje vyko antrieji projekto mokymai. Projekto dalyviai susipažino su Austrijos švietimo sistema nuo pradinės mokyklos iki profesijos įgijimo, lankėsi įvairaus tipo ugdymo įstaigose, stebėjo pamokas, dalyvavo diskusijose apie Austrijos švietimo ypatumus. Mokymuose dalyvavo pradinių klasių mokytoja Jolanta Masionienė. Dar vienas mokymosi ciklas laukia rugsėjo pabaigoje Suomijoje.
Profesinis tobulėjimas su Erasmus+

Domeikavos gimnazijos vizija deklaruoja, kad esame moderni, besimokanti, pokyčiams ir iššūkiams atvira mokykla. Šios gražios idėjos siekiame ugdydami savo pedagoginį ir vadybinį potencialą. 2019–2020 metais Domeikavos gimnazija vykdo Erasmus+ KA1 projektą „Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje“, 2019-1-LT01-KA101-060414, ir dalyvauja keliose kvalifikacijos kėlimo programose ES šalyse. Vasario 17–21 dienomis Domeikavos gimnazijos pradinių klasių mokytoja Rykantė Šimkūnaitė, direktorius Dalius Vibrantis ir pavaduotojos ugdymui Elytė Stankevičiūtė ir Ada Micpovilienė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Portugalijoje ir Tenerifėje. Mokytoja Rykantė, ypač didelį dėmesį savo pamokose skirianti technologijoms ir inovacijoms, tobulino kompetencijas kursuose ,,Kūrybiškumo ir inovacijų skatinimas klasėje / Ateities mokymo metodai” („Stimulating creativity and innovation in the classroom / Future Classroom methodology of teaching”) Lisabonoje (Portugalija). Kartu su kitais mobilumų dalyviais susipažino ir praktiškai išbandė inovatyvias aktyvaus mokymo strategijas bei technologines priemones, atliko praktinių užduočių, lankėsi mokyklose, stebėjo veiklas „Ateities klasės“ laboratorijose. Gimnazijos vadovai, siekdami efektyvesnio ugdymo proceso organizavimo ir turėdami tikslą įkvėpti mokytojus pozityviai keistis ir lanksčiai priimti šių dienų pedagogikos iššūkius, gilinosi į kritinio mąstymo ugdymo metodus („Training critical thinking through active learning”) San Cristobal de la Laguna mieste Tenerifėje. Besimokant savaitė prabėgo labai greitai, mokymosi veiklos vyko ne tik San Cristobal de la Laguna universiteto auditorijose, bet ir persikėlė į permakultūros ūkį, Teidės nacionalinį parką, Aganos mišką – svarbus akcentas skirtas ekologinėms temoms švietime. Išbandėme daug kritinį mąstymą skatinančių metodų, veiklų ir strategijų, eksperimentavome ir mokėmės vertinti statistinius duomenis. Labai džiaugiamės galėję bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais ir mokyklų vadovais iš daugelio ES šalių. Mokymų Portugalijoje ir Tenerifėje medžiaga bus susisteminta ir pristatyta Domeikavos gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje, praktiškai veiklas išbandysime Erasmus+ sklaidos seminaro metu. Tikimės, kad ne tik kursų dalyviai, bet ir visa gimnazijos bendruomenė turės užtektinai motyvacijos ir įkvėpimo atnaujinti savo kasdienę pedagoginę veiklą.
Ada Micpovilienė
Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Projektas "Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams"

Kauno r. Domeikavos gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos Kauno rajono savivaldybės konsorciumo būdu įgyvendinamame projekte ,,Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“. Projekto tikslas – skleisti pozityviosios pedagogikos idėjas, kurios būtų naudingos visai Kauno rajono pedagoginei bendruomenei, atneštų pozityvių pokyčių į kuo daugiau mokyklų. Spalio 13 – 19 d. Ispanijoje, Esmovia mokymų centre Valensijoje, vykusiuose mokymuose „Positive education: Happy school“dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Morkūnienė. 29 d. vykusiame direkciniame pasitarime pavaduotoja gimnazijos mokytojus supažindino su Martino Seligmano pozityviosios psichologijos teorijos aspektais, pristatė praktinius pozityvaus ugdymo metodus, dalinosi įspūdžiais iš vizito Gvadavaliaros mergaičių mokykloje, kuri yra viena geriausių skirtingais reitingais vertinamų mokyklų. Gimnazijos mokytojai praktiškai išbandė pozityvaus mąstymo ugdymo metodą – mandalą.

Socialinė įtrauktis mokykloje: Europos šalių patirtis

Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ada Micpovilienė birželio 23-25 d. dalyvavo Erasmus+ tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminare Nyderlanduose, Wageningen mieste, kurį dotavo Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). Tarpsektorinį teminį seminarą „Social Inclusion and diversity“ („Socialinė įtrauktis ir įvairovė“) organizavo Nyderlandų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „National Agency Erasmus+ Education and Training“). Seminaro tikslas - parodyti, kaip pasiekti svajonę, kad kiekvienas vidurinės mokyklos mokinys ar net suaugęs besimokantysis turėtų teisę gauti visapusišką švietimo pagalbą, galimybę augti ir tobulėti bet kuriame ugdymosi etape. Seminaro organizatoriai sukvietė pranešėjus praktikus iš Belgijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų mokyklų bei universitetų, kurie pasidalijo sėkminga įtraukaus ugdymo patirtimi klasėje ir naujausiais moksliniais tyrimais ir jų taikymo pavyzdžiais. Buvo kalbama apie pozityvų tarptautinio bendradarbiavimo Erasmus+ projektuose poveikį, pačių projektų kūrimo etapus ir jų tikslingumą. Mokymai vyko taikant interaktyvius metodus: komandinį darbą, diskusijas, kūrybines veiklas. Buvo įdomu ir naudinga ne tik išgirsti pranešėjų mintis, bet ir pasidalinti ugdymo(si) pasiekimais ir problemomis su kolegomis iš daugelio Europos mokyklų ir profesinio ugdymo įstaigų bei universitetų – tai padeda giliau suvokti, kad mes visi siekiame to paties tikslo. Mokslo metų pabaiga labai tinkamas metas įgyti naujų žinių, idėjų, įgūdžių bei įrankių, kurie padės kurti tobulesnės ugdymo įstaigos viziją ir persikels į Domeikavos gimnazijos naująjį ugdymo planą. O turtingas naujų bendraminčių kolegų ratas leis kokybiškiau ir efektyviau bendradarbiauti ir rengti naujus Erasmus+ projektus.Erasmus KA1 projektas „Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje“


Erasmus KA1 projektas „Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje“ (Nr. 2019-1-LT01-KA101-060414)


Mus jungiantys tiltai: Liublinas – Kaunas


Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojamas projektas ,,Mus jungiantys tiltai: Liublinas – Kaunas” Kauno r. Domeikavos gimnazija, laimėjusi finansavimą, gegužės 24 d. pradėjo vykdyti projektą „Mus jungiantys tiltai: Liublinas – Kaunas“, kurio centre – Lietuvos ir Lenkijos bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatinimas, įgyvendinant veiklas, skirtas minėti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečius ir Liublino unijos 450-ąsias metines. Pirminė projekto idėja kilo iš mokinių, kurie istorijos pamokose mokėsi apie Liublino uniją ir pasiūlė surasti partnerių ir mainų metu geriau pažinti vieniems kitus. Pradžioje tam buvo naudoti socialiniai tinklai, o vėliau veikla persikėlė ir į realų gyvenimą. Projekto metu bus keičiamasi jaunimo (mokinių) vizitais, vykdomos bendros veiklos, rengiamos pažintinės išvykos ir pan. Jaunieji projekto dalyviai organizuos etninės kultūros dirbtuves, kuriose mokysis tradicinių dainų, šokių ir virtuvės paslapčių, kartu leis laisvalaikį. Visa veikla atsispindės sukurtame filmuke. Mokinius lydintys mokytojai patars ir papildys jų veiklas, ir kartu su Lenkijos kolegomis ves netradicines pamokas įvairiose erdvėse. Birželio 12-15 dienomis įvyko išankstinis projekto susitikimas Liubline, kurio metu buvo pasirašyta mokyklų bendradarbiavimo sutartis, pristatytos mokyklos, apsikeista gerąja istorijos dėstymo patirtimi. Projekto darbo grupės kartu sprendė jaunimo mainų, vyksiančių rugsėjo mėnesį organizacinius bei turinio klausimus ir detales. Mainų data pasirinkta neatsitiktinai – būtent tuo laiku Liubline vyks istorikų kongresas, kurio pagrindinė tema – Liublino unija. Mieste vyks daug šiai progai skirtų renginių, kuriuose dalyvaus mūsų gimnazijos delegacija. Mes džiaugiamės suradę partnerius, kurie atvirai ir pozityviai vertina bendrą mūsų šalių istoriją, nuoširdžiai domisi Lietuva, siekia daugiau sužinoti ir patirti.Puiki naujiena!

.LT Kauno rajono mokykloms – „Erasmus+“ finansavimas

Beveik 111 tūkst. eurų iš programos „Erasmus+“ skirta Kauno rajono ugdymo įstaigoms. Apie 66 tūkst. skirta Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus projektui, dar beveik 45 tūkst. Eur – trims Kauno rajono mokykloms, patekusioms į programos 2019 m. finansuojamų bendrojo ugdymo projektų sąrašus. Dar viena rajono ugdymo įstaiga – rezerviniame sąraše. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus projektas „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ buvo parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, o jų lyderiai gebėtų ir būtų pasirengę naujas idėjas įgyvendinti. Jo finansavimui „Erasmus+“ skyrė 65 835 eurų. Rengiant projekto paraišką buvo suburtas 10-ties Kauno rajono „ilgųjų“ gimnazijų konsorciumas padėti pedagogams ir administracijos personalui kryptingai tobulinti kvalifikaciją savo šalyje ir už jos ribų, dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant šiuolaikišką ugdymo turinį, skiriant daugiau dėmesio individualiai mokinio pažangai, ypač socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui, kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklų bendruomenėse. Iš mokymosi veiklų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudesniam bendradarbiavimui, gilesniam domėjimuisi šia tema. Bus sukurtas pozityvaus švietimo modelis. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos projektui „Įtraukusis mokymas ES šalių bendrojo ugdymo kontekste“ skirta 15 855 Eur. Jie bus naudojami tobulinti pedagoginių darbuotojų profesinei plėtrai reikalingas kompetencijas, siekiant kurti dinamišką, atvirą ir sėkmingai mokytis įgalinančią aplinką, sudarančią galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. Domeikavos gimnazija projekto „Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje“ vykdymui turėtų gauti 16 494 Eur. Projektu siekiama skatinti tikslingą ir įvairiapusišką inovatyvių technologijų naudojimą ugdymo kokybei gerinti, motyvuojančiai ir pozityviai edukacinei aplinkai kurti, siekti kryptingo personalo kvalifikacijos kėlimo. Babtų gimnazijos projektui „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ – 12 320 Eur. Jo tikslas – gerinti pamokos kokybę, siekiant šiuolaikinių mokymo(si) metodų panaudojimo, neatsiejant mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo. Tarp rezervinių projektų pateko Šlienavos pagrindinės mokyklos projektas „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“. (16 096 Eur). Jo tikslas – tobulinti vadovų ir mokytojų kompetencijas taikyti inovacijas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, tenkinant gabių mokinių poreikius ir organizuojant sėkmingą STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimą mokykloje (STEAM angl. science, technology, engineering, arts, maths – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika).